HBM-3000E Awtomatiki derweze görnüşli Briness gatylyk synagy

Gysga düşündiriş:

HBM-3000E Awtomatiki Brinell gatylygy barlaýjy, esasan, gara, reňkli metallary, rulmanly erginleri, gaty çoýun polat, alýumin garyndysy, mis garyndysy, ýumşak guýma, ýumşak polat, gyzgyn polat, dykylan polat we ş.m. brinelliň gatylygyny barlamak üçin ulanylýar. Brinell gatylygy barlamak, ähli gatylyk synaglarynyň arasynda iň uly indentasiýa bilen synag usulydyr.Mikro bölünişigiň we nusga gurluşynyň deň däl düzüminiň täsiri bilen, ýokary takyklygy bilen gatylygy barlamak usulydyr.Ölçeg aralygy: 5-650HBW.Çarçuwaly gurluşy, güýçli berkligi, ownuk deformasiýany, ýokary durnuklylygy ulanýan bu enjam: uly bölekleri barlamak üçin amatly.Önüm çarçuwadan, göteriji şöhle, hereketli iş stoly, şekil ölçeg enjamy, ýörite san dolandyryş ulgamy we beýleki böleklerden durýar.Lift gurluşy: 4 ýeňil çybyk we 2 sany nurbat şöhle göteriji mehanizmiň gurluşyny emele getirýär, göteriji şöhläniň ýokary galmagyna we ýykylmagyna takyk hereket edip bilýär we esasy wezipesi synag meýdançasyny sazlamakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki: