Elektron ýükleme synag güýji bilen “Rockwell” gatylyk synagy täzelendi

Gatylyk materiallaryň mehaniki häsiýetleriniň möhüm görkezijilerinden biridir we gatylyk synagy metal materiallaryň ýa-da bölekleriň mukdaryny kesgitlemek üçin möhüm serişdedir.Bir metalyň gatylygy beýleki mehaniki häsiýetlere gabat gelýändigi sebäpli, güýç, ýadawlyk, süýşmek we geýmek ýaly beýleki mehaniki häsiýetler, metal materiallaryň köpüsiniň gatylygyny ölçemek bilen takmynan bahalandyrylyp bilner.

2022-nji ýylyň ahyrynda, täze “Touch Screen Rockwell” synag synagyny täzeledik, agram güýjüni çalyşýan elektron ýükleme synag güýjüni ulanýar, güýç bahasynyň takyklygyny ýokarlandyrýar we ölçenen bahany has durnuklaşdyrýar.

Haryt gözden geçirmek:

Model HRS-150S duýgur ekrany Rokwell gatylyk synagy

Model HRSS-150S duýgur ekran Rokwell we ýüzleý Rokwell gatylyk synagy

Aşakdaky aýratynlyklary bardy:

1. Agram sürýän ýerine elektron hereketlendiriji, “Rockwell” we “Superficial Rockwell” -ni doly masştabda synap biler;

2. Ekranyň ýönekeý interfeýsi, adamlaşdyrylan iş interfeýsi;

3. Maşynyň esasy göwresi umumy guýulýar, çarçuwanyň deformasiýasy az, ölçeg bahasy durnukly we ygtybarly;

4.Güýçli maglumatlary gaýtadan işlemek funksiýasy, Rokwelliň gatylyk tereziniň 15 görnüşini synap biler we HR, HB, HV we beýleki gatylyk standartlaryny öwrüp biler;

5. 500 toplumlaýyn maglumatlary özbaşdak saklaýar we güýç öçürilende maglumatlar saklanar;

6. Başlangyç ýük saklaýyş wagty we ýükleme wagty erkin kesgitlenip bilner;

7.Gatylygyň ýokarky we aşaky çäkleri gönüden-göni kesgitlenip bilner, hünärli ýa-da ýok;

8.Gatylyk bahasyny düzetmek funksiýasy bilen her masştab düzedilip bilner;

9. Gatylyk bahasy silindriň ululygyna görä düzedilip bilner;

10. Iň soňky ISO, ASTM, GB we beýleki standartlary ýerine ýetiriň.

2


Iş wagty: Maý-04-2023