Heatylylyk bilen işlenýän işiň gatylygy üçin synag usuly

Faceerüsti ýylylygy bejermek iki kategoriýa bölünýär: biri ýerüsti söndürmek we ýylylygy bejermek, beýlekisi himiki ýylylyk bilen bejermek.Gatylygy barlamak usuly aşakdaky ýaly:

1. ýerüsti söndürmek we ýylylygy bejermek

Faceerüsti söndürmek we gyzgynlygy bejermek adatça induksiýa ýylylygy ýa-da ýalyn gyzdyrmak arkaly amala aşyrylýar.Esasy tehniki parametrler ýerüsti gatylyk, ýerli gatylyk we gaty gaty gatlagyň çuňlugydyr.Gatylygy barlamak üçin Wikers gatylygy barlaýjy ýa-da Rokwell gatylygy barlaýjy ulanylyp bilner.Synag güýji Saýlama täsirli gaty gatlagyň çuňlugy we iş böleginiň üstki gatylygy bilen baglanyşykly.Bu ýerde üç gatylyk maşynlary bar.

(1) Wikersiň gatylygy barlaýjy, ýylylyk bilen işlenýän eserleriň üstki gatylygyny barlamak üçin möhüm serişdedir.0erüsti gatylaşma gatlagyny 0,05 mm galyňlykda inçe synamak üçin 0,5-100KG synag güýji ulanyp biler.Onuň takyklygy ýokary we ýylylyk bilen işlenýän eserleri tapawutlandyryp biler.Surfaceerüsti gatylygyň sähelçe tapawudy, üstesine-de, täsirli gaty gatlagyň çuňlugy Vickers gatylygy barlaýjy tarapyndan hem ýüze çykarylýar, şonuň üçin ýerüsti ýylylygy bejermegi amala aşyrýan ýa-da köp mukdarda işleýän bölümler üçin Vickers gatylygy barlaýjy enjamlaşdyrylmaly; ýerüsti ýylylygy bejermek iş bölekleri.

(2) Rockerüsti Rokwelliň gatylygy barlaýjy, söndürilen iş böleginiň gatylygyny barlamak üçin hem örän amatlydyr.Rokwelliň gatylygy barlaýjynyň üstünden saýlamak üçin üç sany terezisi bar.Netijeli gaty gatlagyň çuňlugy 0,1 mm-den geçýän dürli ýerüsti gatylaşdyrylan iş böleklerini synap biler.Rockerüsti Rokwell gatylygy barlaýjynyň takyklygy Wikersiň gatylygy barlaýjynyňkydan ýokary bolmasa-da, eýýäm ýylylygy arassalaýjy desgalaryň hilini dolandyrmak we kär derejesini barlamak üçin kesgitlemek usuly hökmünde talaplary kanagatlandyryp biler.Mundan başga-da, ýönekeý işlemek, amatly ulanmak, arzan bahadan, çalt ölçemek we gatylyk bahalaryny göni okamak ýaly aýratynlyklara eýedir.Rockeriň üstündäki Rokwell gatylygy barlaýjy, ýerüsti ýylylyk bilen işleýän iş böleklerini birin-birin çalt we weýran etmeýän kesgitlemek üçin ulanylyp bilner.Metaly gaýtadan işleýän we maşyn öndürýän zawodlar üçin uly ähmiýete eýe.Surfaceerüsti ýylylygy bejermek gaty gatlagy galyň bolanda, Rokwelliň gatylygy barlaýjy hem ulanylyp bilner.Heatylylygy bejermek gatylygy gatlagynyň galyňlygy 0,4-0,8 mm bolanda, HRA şkalasy ulanylyp bilner.Gatylaşdyrylan gatlagyň çuňlugy 0.8 mm-den geçende HRC şkalasy ulanylyp bilner.Wikers, Rokwell we ýüzleý Rokwell üç gatylyk standart bahasy biri-birine aňsatlyk bilen öwrülip, ​​ulanyjylar tarapyndan talap edilýän standartlara, çyzgylara ýa-da gatylyk bahalaryna öwrüler we degişli öwrülişik tablisasy halkara ISO standartynda.Amerikanyň standart ASTM we Hytaýyň standart GB / T berildi.

(3) heatylylyk bilen bejerilen gaty gatlagyň galyňlygy 0,2 mm-den ýokary bolsa, Leeb gatylygy barlaýjy ulanylyp bilner, ýöne C görnüşli datçigi saýlamaly.Ölçelende, üstüň gutarmagyna we iş böleginiň umumy galyňlygyna üns berilmelidir.Bu ölçeg usulynda Wikers we Rokwell ýok. Gatylygy barlaýjy takyk, ýöne zawodda ýerinde ölçemek üçin amatly.

2. himiki ýylylygy bejermek

Himiki ýylylygy bejermek, iş böleginiň ýüzüne bir ýa-da birnäçe himiki elementiň atomlary bilen aralaşmak, şeýlelik bilen iş böleginiň himiki düzümini, gurluşyny we işleýşini üýtgetmekdir.Söndürilenden we pes temperaturadan soň, iş böleginiň üstünde gaty gatylyk we könelişme bar.ýadawlyk güýji bilen habarlaşyň we iş böleginiň özeni ýokary güýç we berklikdir.Himiki ýylylygy bejermek işiniň esasy tehniki parametrleri gaty gatlagyň çuňlugy we ýeriň gatylygydyr.Gatylygy 50HRC-e düşýän aralyk täsirli gaty gatlak çuňlugydyr.Himiki ýylylyk bilen bejerilen iş bölekleriniň ýerüsti gatylygy synagy, söndürilen ýylylyk bilen işlenýän iş bölekleriniň gatylygy synagyna meňzeýär.Wikersiň gatylygy barlaýjylary, Rokwelliň üstki gatylygy barlaýjylary ýa-da Rokwelliň gatylygy barlaýjylary ulanylyp bilner.Tapmak üçin gatylyk barlaýjy, diňe nitridiň galyňlygy has inçe, köplenç 0,7 mm-den köp däl, şonuň üçin Rokwelliň gatylygy barlaýjy ulanyp bolmaýar

3. ýerli ýylylygy bejermek

Heaterli ýylylygy bejermek bölekleri ýokary ýerli gatylygy talap edýän bolsa, ýerli söndüriji ýylylyk bejergisi induksiýa ýyladyşy we ş.m. arkaly amala aşyrylyp bilner. Şeýle bölekler adatça ýerli söndüriji ýylylyk bejergisiniň ýagdaýyny we çyzgyda ýerli gatylygyň bahasyny we gatylygyny bellemeli. bölekleri barlamak bellenilen ýerde geçirilmelidir, gatylygy barlamak guraly HRC gatylyk bahasyny barlamak üçin Rokwell gatylygy barlaýjysyny ulanyp biler.Heatylylygy bejermek gaty gatlak gaty pes bolsa, HRN gatylyk bahasyny barlamak üçin Rokwell gatylygy barlaýjy ulanylyp bilner.

13 14


Iş wagty: 22-nji fewral-22-nji fewral